en / nl
Evenementen & Congressen
Vergaderen
Cursussen & Trainingen
Overnachten
Over ons
Contact

Hotel boeken

VOORWAARDEN WOUDSCHOTEN HOTEL & CONFERENTIECENTRUM

Tenzij anders vermeld zijn onze tarieven inclusief bediening en BTW, prijswijzigingen voorbehouden. De tarieven zijn exclusief op uw reservering afgestemd en kunnen niet aan derden worden overgedragen. Op al onze leveringen en diensten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing.

1. DEFINITIES
Onder de navolgende woorden wordt telkens het volgende verstaan.

Het Hotel
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum

Dienst
Het door het hotel verstrekken van logies en/of spijs en/of dranken en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin des woord.

Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het hotel gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt.

No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van deze overeenkomst te verstrekken dienst.

Reserveringswaarde
De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, (stadsbelasting) en BTW ter zake met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

2. TOTSTANDKOMEN OVEREENKOMST
Het hotel heeft te allen tijde het recht om het sluiten van een overeenkomst te weigeren. Alle door het hotel gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten voor (een) gast(en), aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het hotel is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd, tenzij anders vermeld.

3. OPTIERESERVERING
Opties worden verleend met een tevoren vastgestelde afloopdatum. Indien zich tussentijds een andere aanvrager meldt, neemt het hotel contact met u op. Wij verzoeken u dan binnen 24 uur te beslissen of uw optie omgezet kan worden in een definitieve reservering of dat deze optie helaas komt te vervallen. Een optie die niet voor de afloopdatum door de klant wordt omgezet naar een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe een opzegging door het hotel vereist is.

4. AANBETALING
In geval van een definitieve reservering kan het hotel om een aanbetaling en/of creditcardgarantie verzoeken. Indien wij de aanbetaling en/of creditcardgarantie niet tijdig ontvangen, dan behouden wij ons recht voor de reservering niet te honoreren.

5. DEFINITIEVE RESERVERING
De accommodatie wordt definitief gereserveerd wanneer het hotel een getekend exemplaar van de reserveringsbevestiging retour ontvangt voor de in de voorbrief vermelde tekendatum.
Wij behouden ons het recht voor de aan u bevestigde ruimtes te wijzigen, tenzij anders vermeld.

6. DEVINITIEVE AANTAL GASTEN
Het definitieve aantal gasten zoals opgenomen in de overeenkomst is bindend voor de factuur, tenzij anders vermeld.

7. ANNULERINGEN
In alle gevallen waarin op grond van één horecaovereenkomst meer dan één soort horecadienst moet worden verleend en tevens voor alle daarbij overeengekomen horecadiensten een totaalprijs is overeengekomen, zal voor de annulering van een in een zodanige overeenkomst opgenomen reservering het volgende gelden:

Bij annulering meer dan 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 2 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 1 maand voor de overeengekomen aankomstdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering minder dan 7 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

8. NO-SHOW
U als opdrachtgever staat garant voor aankomst van het definitieve aantal gasten. In geval van eventuele no-show kan Woudschoten deze in rekening brengen.

9. BETALING
Alle kosten dienen bij vertrek te worden voldaan, tenzij er bepaalde betalingsafspraken zijn gemaakt. In het geval van een factuur op rekening dienen de kosten, inclusief de kosten met betrekking tot geen aankomst en onverwacht vertrek, binnen 14 dagen te worden voldaan. In geen geval sturen wij facturen naar het buitenland.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Het hotel is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het hotel tegen aanspraken van gasten ter zake.

De klant, de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het hotel en/of enig derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

11. ZAALNAMEN
De bijeenkomst vindt plaats in een plenaire zaal. Zaalnamen zijn voorbehouden en kunnen eventueel gewijzigd worden.

Naast bovengenoemde voorwaarden zijn op al onze reserveringen en transacties de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

OVERIGE INFORMATIE

Parkeren
Het Hotel beschikt over voldoende parkeergelegenheid.
Op het terrein van het hotel zijn de Nederlandse verkeersregels van toepassing. Deze verkeersregels dienen onder alle omstandigheden in acht genomen te worden.

Wifi
Het hotel beschikt over Wifi waar onze gasten gratis gebruik van mogen maken.